Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú v zmysle § 273 Obchodného zákonníka vzťahy medzi kupujúcimi a spoločnosťou Opti – project SK s.r.o. ako predávajúcim pri veľkoobchodnom predaji tovaru. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých uzavretých zmlúv. Prijatím objednávky predávajúcim je uzatvorená kúpna zmluva, ktorá podlieha týmto VOP. Kupujúcim môže byť iba fyzická či právnická osoba, ktorá predloží platný výpis zo živnostenského registra s odborom činnosti očná optika.

Zmluvné strany si môžu v kúpnej zmluve alebo v potvrdení objednávky dohodnúť niektoré podmienky odlišné od VOP, bez toho, aby ovplyvnili platnosť ostatných nezmenených podmienok VOP. Akékoľvek odchýlky od VOP alebo aj ich vylúčenie musia byť dohodnuté písomnou formou. V prípadoch, ktoré tieto VOP neriešia, postupujú zmluvné strany podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Ak sa v dôsledku legislatívnych zmien, či súdnych rozhodnutí stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Predávajúci si vyhradzuje právo VOP priebežne novelizovať. Vydaním nového cenníku alebo aktualizáciou niektorej jeho časti strácajú predchádzajúce ceny v rozsahu zmeny platnosť.

Prípadné spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami sa budú zmluvné strany snažiť vyriešiť dohodou. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. V prípade akýchkoľvek sporov o výklad týchto VOP je rozhodné znenie v slovenskom jazyku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú o všetkých dôverných skutočnostiach a informáciách zachovávať mlčanlivosť a nezneužijú ich.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom výroby individuálnych okuliarových šošoviek, na účely obchodnej spolupráce a na účely zasielania marketingových informácií predávajúceho. Predávajúci za zaväzuje nakladať s akýmikoľvek osobnými údajmi, ktoré mu poskytne kupujúci za uvedeným účelom v zmysle smernice GDPR.

Ceny a poskytované zľavy

Ceny uvedené v tomto cenníku sú platné od 1. 4. 2020 a sú záväzné pre obe zmluvné strany, pokiaľ sa tieto nedohodnú inak. Tento cenník platí až do odvolania, prípadne vydania nového cenníka. Spoločnosť Opti – project SK s. r. o. je oprávnená kedykoľvek aktualizovať časti cenníku alebo cenník celý. O týchto zmenách je povinná zaslať kupujúcim informácie 14 dní pred uvedením nových cien. Všetky ceny v nákupnom cenníku sú uvedené v eur za jeden kus bez DPH.

Opti – project SK s.r.o. poskytuje množstevné zľavy a cenové výhody podľa zľavového systému spoločnosti v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Špeciálne zľavy spoločnosti

  • Zľava 10% na skladové objednávky nad 129 eur bez DPH
  • Zľava 30% na nehodu pri skladových a výrobných šošovkách (poškodenie okuliarových šošoviek pri ich opracovaní) z nákupnej ceny pred zľavou
  • Zľava 100% na reprezentačný pár skladových šošoviek (1x za 12 mesiacov)
  • Zľava 50% na reprezentačný pár výrobných šošoviek (1x za 12 mesiacov)
  • Zľava 100% na „demo“ pár progresívnych a kancelárskych šošoviek na číslo zákazníka OSK („demo“ párom sa rozumie šošovka v indexe 1,5 s úpravou HMC)

Dodacie podmienky

Výrobné a dodacie lehoty spoločnosti Opti – project SK s.r.o. sú pri prijatí objednávky do 17.00 hod. nasledujúce:

1) Skladové šošovky v SR: 24 hodín
2) Výrobné a skladové šošovky: 6 – 11 pracovných dní
3) Skladové šošovky v ČR objednané do 12:00 hod: 48 – 72 hodín
4) Zábrusný servis: 1-4, vŕtané obruby 5–7 pracovných dní (po obdržaní zákazky)

Dodacia lehota je dodržaná, ak objednaný tovar opustí sklad predávajúceho najpozdejšie v posledný deň dodacej lehoty, či už predaním kupujúcemu, alebo dopravcovi. Kupujúci je povinný prijať aj čiastočné plnenie poskytnuté zo strany Opti-project SK s.r.o.. Kupujúci má v prípade predĺženia dodacej lehoty zo strany Opti-project SK s.r.o. o viac ako 5 pracovných dní právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Expedícia

Expedícia pripravuje zásielky skladových a výrobných šošoviek popoludní. Distribúcia zásielok je zabezpečená spoločnosťou Slovenská pošta a.s. (doporučená zásielka prvej triedy).

Odporúčame nechať si potvrdiť prevzatie Vašej zásielky ihneď po doručení, zásielku skontrolovať pred prevzatím (nepoškodený obal, trhliny, rezné rany). V prípade poškodenej zásielky a jej prevzatia bez písomného protokolu nebude možné uplatniť reklamáciu na takto dodaný tovar.

Platobné podmienky

Ak sa kupujúci a Opti-project SK s.r.o. nedohodli inak, zaväzuje sa kupujúci, že zaplatí dohodnutú kúpnu cenu do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry, pričom kúpna cena je považovaná za včas uhradenú, ak je najneskôr v deň splatnosti pripísaná príslušná čiastka na účet predávajúceho. Faktúry musí Opti – project SK s.r.o. odoslať kupujúcemu najneskôr 10 dní pred ich splatnosťou. V prípade porušenia tejto povinnosti sa primeraným spôsobom predlžuje dohodnutá splatnosť.

Predávajúci vystaví faktúru na sortiment OptiActive® spravidla k 15. a poslednému dňu v mesiaci. Na sortiment Shamir spravidla k poslednému dňu v mesiaci. Kupujúci je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia iba tie faktúry, ktoré neobsahujú

niektorú zo zákonných náležitostí, alebo na ktorej budú zákonné náležitosti uvedené chybne. Predávajúci je povinný podľa povahy chybných údajov faktúru opraviť. Vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Lehota plynie nanovo odo dňa doručenia opravenej faktúry. Ak bolo vrátenie faktúr zo strany kupujúceho neoprávnené, je predávajúci oprávnený účtovať úroky z omeškania odo dňa splatnosti pôvodnej faktúry.Úrok z omeškania v prípade omeškania s úhradou faktúry, je dohodnutý vo výške 0,1 % dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

V prípade opakovaného porušenia platobnej morálky je spoločnosť Opti-project SK s.r.o. oprávnená požadovať zálohovú platbu až do výšky kúpnej ceny vrátane DPH, alebo zasielať tovar na dobierku. Porušenie platobnej morálky je také omeškanie, ak aspoň dve a viac faktúr sú v omeškaní dlhšom ako 10 dní (u každej faktúry sa počíta osobitne). Opti-project SK s.r.o. má právo uskutočniť zápočet vlastných pohľadávok po lehote splatnosti so svojimi peňažnými záväzkami voči svojmu dlžníkovi.

Záruka a reklamácie

Opti-project SK s.r.o. poskytuje na dodané výrobky a tovar uvedený v cenníku záruku 24 mesiacov. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku či tovaru, t.j. s dobou, kedy pri správnom zaobchádzaní má výrobok aj tovar plniť svoj účel použitia.

Kupujúci je povinný prekontrolovať ihneď po prevzatí tovaru: počty, druh, hodnoty dpt, cenu a kvalitu tovaru. Je povinný tovar reklamovať najneskôr do dvoch pracovných dní po dodávke, buď priamo s dodacím listom (výdajkou) alebo s odvolaním sa na dodací list (výdajku) na reklamačnom protokole predávajúceho. Reklamácia viditeľných vád musí byť uskutočnená iba na ďalej neopracovanom výrobku. Pokiaľ bude reklamovaná viditeľná výrobná chyba na opracovanom výrobku, táto reklamácia nebude predávajúcim uznaná. Skryté vady tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, je kupujúci povinný reklamovať najneskôr dokonca záručnej lehoty, avšak neodkladne po ich zistení.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zo skladu kupujúcim alebo odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný, v prípade ďalšieho predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi, oboznámiť tohto spotrebiteľa s dĺžkou záručnej lehoty daného výrobku a oboznámiť ho so spôsobom používania tohto tovaru a so spôsobom údržby.

Reklamovať nie je možné:

• výrobné šošovky chybne objednané kupujúcim
• viditeľné vady, ktoré vznikli po zábruse uskutočnenom kupujúcim
• šošovky, u ktorých sú ďalšie úpravy, ktoré neboli uskutočnené predávajúcim
• šošovky, u ktorých vada vznikla nesprávnym používaním alebo neodborným zaobchádzaním prirodzeným opotrebením, či neodborným uskutočňovaním úprav kupujúcim, či treťou osobou
• šošovky aj zabrúsené okuliare zaslané na reklamáciu bez uvedenia čísla dodacieho listu alebo čísla faktúry

Oprávnenú reklamáciu je možné riešiť:

1) výmenou reklamovaného výrobku alebo tovaru
2) vrátením peňazí – zákazníkovi je vystavená opravná faktúra

Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok v nasledujúcich prípadoch:

• sporné telefonické objednávky skladových šošoviek – poplatok 10 % z ceny
• sporné telefonické objednávky výrobných šošoviek – poplatok 50 % z ceny (všetky telefonické objednávky výrobných šošoviek sa pre kontrolu a presnosť vždy opakujú)
• vrátené skladové šošovky bez originálneho obalu, šošovky nedoložené číslom faktúry alebo číslom dodacieho listu (výdajky) – poplatok 20 % z ceny

Reklamácie sú riešené s kupujúcim v súlade s obchodným zákonníkom, a to bez zbytočného odkladu. Celá reklamácia bude vždy vybavená v čo najkratšom časovom úseku, najdlhšie však počas lehoty stanovenej obchodným zákonníkom. Táto doba začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Reklamované výrobky a tovar s písomným popisom je nutné zaslať na adresu spoločnosti: Opti – project SK s.r.o., ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica

Záruka znášanlivosti

Na všetky progresívne okuliarové šošovky sa vzťahuje záruka znášanlivosti 6 mesiacov – záruka sa vzťahuje na okuliarové šošovky objednané na základe správnej refrakcie a zabrúsené podľa individuálnej centrácie, kde je možná jednorazová výmena za rovnocenné jednoohniskové okuliarové šošovky, alebo bifokálne okuliarové šošovky so zhodným dpt. účinkom, alebo jednorazová výmena za progresívne okuliarové šošovky vyššej triedy s doúčtovaním rozdielu.

Výhrada vlastníckeho práva, právne vady, zodpovednosť za škodu, právne vady, GDPR

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným uhradením kúpnej ceny, vrátane ďalších peňažných záväzkov vyplývajúcich kupujúcemu voči spoločnosti Opti – project SK s.r.o. v súvislosti s odberom tovaru. Do úplného zaplatenia nie je kupujúci oprávnený zaťažiť tovar záložným právom. Opti – project SK s.r.o. zodpovedá za to, že prevedením a dodaním tovaru kupujúcemu a použitím materiálov a postupov pri ich výrobe, nebudú porušené práva tretích osôb.

Opti – project SK s.r.o. ručí kupujúcemu za to, že sú riadne vysporiadané akékoľvek práva tretích osôb týkajúce sa autorských práv a práv autorskému právu príbuzných. Zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s realizáciou zmlúv riadiacich sa týmito VOP je poskytovaná v rozsahu týchto VOP.

Úprava zodpovednosti za škodu nevyplývajúca z týchto VOP sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami obchodnoprávnych predpisov. Kupujúci dáva súhlas predávajúcemu na spracovanie a uloženie osobných údajov potrebných k realizácii kúpnej zmluvy.

Kupujúci a predávajúci spracúvajú niektoré údaje, ktoré majú povahu osobných údajov v zmysle smernice o GDPR. Ak kupujúci alebo predávajúci požaduje ochranu v zmysle GDPR, oznámi opačnej strane, ktoré konkrétne údaje vyžaduje chrániť v režime GDPR. V opačnom prípade budú všetky poskytnuté údaje, považované za obchodné informácie, ktoré kupujúci a predávajúci môže poskytovať vo svojich pracovných štruktúrach kompetentným zamestnancom a spracúvať ich za účelom obchodnej spolupráce, marketingových oznámení a iných činností súvisiacich s realizáciou obchodnej spolupráce. Osobné údaje tretích osôb si predávajúci a kupujúci neposkytujú.

Systém množstevných zliav

• získaná zľava sa premietne ihneď do vydanej faktúry
• informácie o Q zvýhodnenína každej výdajke
• účtovne aj daňovo transparentnériešenie
• štvrťročné hodnotenie = rýchlejšie získavanie zliav
• nečakajte na koniec roka, zľava sa započítava ihneď

Pre viac informácií o zľavách a individuálnych cenách kontaktujte svojho obchodného zástupca.

Máte záujem s nami spolupracovať?

Napíšte, zavolajte alebo sa u nás zastavte.

KONTAKTY